Monday, September 12, 2011

Quảng Trị xưa và nay - Slideshow mp4 trên Youtube của Đinh Thị Hiệp

No comments: