Thursday, November 4, 2010

NH ĐN phúng viếng con trai anh Tống Đình Nam


Từ trái: Lam Sơn, anh Tống Đình Nam, HS Bình, Lê Thị Ba, Quỳnh Thủy, con của anh Nam, Thanh Vân


Từ phaỉ: Anh Tống Đình Nam, người đang chịu mất mát quá to lớn vì cậu con trai đang ăn nên làm ra vừa bị tai nạn quá thương tâm.


Từ trái: Bích Hường, Lê thị Ba, Quỳnh Thúy, Thanh Vân đang làm lễ trước bàn thờ người quá cố.